Những ý tưởng giúp báo cáo thường niên trở nên bớt nhàm chán

Báo cáo thường niên (Annual Report) là một ấn phẩm, là tài liệu quan trọng của doanh nghiệp. Được doanh nghiệp lập hàng năm để truyền tải thông tin về quản trị, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính cũng như nhiều khía cạnh khác của doanh nghiệp trong một năm qua, đồng thời đưa ra…