Giấy Lan Vi | Trần Phương Uyên

TRẦN PHƯƠNG UYÊN

Trường: Đại học Kiến Trúc TP.HCM

Email: solsharp185@gmail.com

Portfolio: https://goo.gl/nqgJwj

Tác phẩm

Tên tác phẩm: Sách 5 Loài Thủy Quái

Hạng mục: Thiết kế minh họa

Top 50 CCA 2016

Giấy Lan Vi | Sách 5 loài thủy quái
Giấy Lan Vi | Sách 5 loài thủy quái