Giấy Lan Vi | Nguyễn Thị Mỹ Linh

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

Trường: Đại học Mỹ Thuật TP.HCM

Email: linh.nguyen211176.vn@gmail.com

Portfolio: https://goo.gl/7wBQvA

Tác phẩm

Tên tác phẩm: Bộ ấn phẩm văn phòng ReachBook

Hạng mục: Ấn phẩm văn phòng

Top 50 CCA 2016