Giấy Lan Vi | Nguyễn Thị Hoài Thương

NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG

Trường: Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

Email: hoaithuong.intt12@gmail.com

CV: https://goo.gl/49FqAZ

Tác phẩm

Tên tác phẩm: Brochure Highland Coffee

Hạng mục: Ấn phẩm quảng cáo

Giải thưởng: Giải nhì hạng mục Ấn phẩm quảng cáo

Giấy Lan Vi | Brochure Highland Coffee
Giấy Lan Vi | Brochure Highland Coffee