Giấy Lan Vi | Dương Hoàng Chương

DƯƠNG HOÀNG CHƯƠNG

Trường: Đại học Hoa Sen

Email: kenduong658@gmail.com

Portfolio: https://goo.gl/s48FUP

Tác phẩm

Tên tác phẩm: Bộ bao bì nước trái cây All Ready

Hạng mục: Bao bì

Top 50 CCA 2016

Giấy Lan Vi | Bộ bao bì nước trái cây All Ready
Giấy Lan Vi | Bộ bao bì nước trái cây All Ready