Giấy Lan Vi | Đồng Thị Bích Chi

ĐỒNG THỊ BÍCH CHI

Trường: ADC Academy

Email: dongthibichchi@gmail.com

Portfolio: https://goo.gl/gC1BlZ

Tác phẩm

Tên tác phẩm: Bộ ấn phẩm văn phòng Natrill

Hạng mục: Ấn phẩm văn phòng

Top 50 CCA 2016

 

Tên tác phẩm: Brochure & catalogue Good & Bad Project

Hạng mục: Ấn phẩm quảng cáo

Top 50 CCA 2016

Giấy Lan Vi | Bộ ấn phẩm văn phòng Natrill
Giấy Lan Vi | Brochure và catalogue Good & Bad project